On som?
Àrea socis

Per accedir als continguts complets del web és necessari ser soci de l'AMCTAIC

Fer-se soci

Estatuts de l'AMCTAIC

TÍTOL I.

DENOMINACIÓ, OBJECTE I DOMICILI

Article 1r.
L’ASSOCIACIÓ DEL MUSEU DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA I D’ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA, regula les seves activitats d’acord amb la  Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de Març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 22 de març), i els seus estatuts.

Article 2n.
L’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC), és una entitat sense finalitat de lucre que aspira a agrupar en el seu si totes les persones interessades en la promoció del Museu de la Ciència i de la Tècnica i la protecció del Patrimoni Industrial i el foment de l’estudi de l’Arqueologia Industrial, a Catalunya, i dedicar-se a:

a) Conèixer i divulgar, com a tasca prioritària, els aspectes pedagògics del Museu i de l’arqueologia industrial.
b) Fomentar i vetllar la defensa, difusió i conservació del Patrimoni Industrial.
c) Gestionar la donació i adquisició de peces d’interès per al Museu, i la conservació de maquinària en el seu entorn original.
d) Vetllar per la continuïtat del Museu i dels estudis d’arqueologia industrial.
e) Col·laborar amb l’Administració en la valoració i protecció del Patrimoni Industrial, exercint funcions d’assessorament, reivindicació i defensa.
f) Fomentar qualsevol activitat que contribueixi al desenvolupament de la història i pedagogia de la ciència, de  la tècnica i de l’arqueologia industrial.

Per tal d’aconseguir les seves finalitats AMCTAIC podrà dur a terme les activitats que segueixen:
a) Cursos i conferències
b) Premis Bonaplata
c) Edició del  revistes de divulgació sobre Patrimoni Industrial
d) Congressos
e) Col·laboració amb les activitats del mNACTEC
f) Visites i viatges relacionats amb el mNACTEC i el Patrimoni Industrial
g) Concertació de visites al mNACTEC
h) així com qualsevol altre que serveixi per a la millor consecució de les finalitats fundacionals.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3r.
L’Associació podrà formar seccions dedicades a qualsevol especialitat de la ciència i de la tècnica, del Patrimoni i de l’Arqueologia Industrial.

Article 4t.
L’àmbit d’activitat i extensió de l’associació es portarà a terme majoritàriament a Catalunya.

Article 5è.
Mentre l’Assemblea de Socis no ho acordi altrament, el domicili social es fixa a la Via Laietana, núm. 39, de Barcelona.

Article 6è.
El seu capital serà constituït per les aportacions dels associats en la forma que s’estableix al Títol V, i com a persona jurídica podrà adquirir i posseir tota mena de béns, percebre subvencions, donatius, herències, contreure obligacions de tota índole i, en general, exercir els drets que les lleis concedeixen a les entitats de la seva mateixa naturalesa.TÍTOL II.


DELS SOCIS I DE L’ASSOCIACIÓ

Article 7è.
Podran ingressar com a socis les persones o entitats que ho sol·licitin per escrit, entenent-se que accepten tot el que disposen els presents Estatuts i les disposicions complementàries que hom podrà dictar més endavant. Això no obstant, tan sols tindran dret a vot els majors d’edat.

Article 8è.
El nombre de socis és il·limitat i comprèn les classes següents:

Socis Fundadors: Aquelles persones que hagin participat en  l’Acta Fundacional d’aquesta Associació.
Socis Numeraris: Aquelles persones que abonin la quota normal.
Socis Estudiants: Aquelles persones que estiguin realitzant estudis de nivell universitari.
Socis Col·lectius: Aquelles persones jurídiques relacionades amb la ciència i la tècnica que degudament ho sol·licitin, i que estiguin representades pel seu representant legal o per la persona designada a l’efecte.
Socis Honoraris: Aquelles persones o entitats que, pertanyent o no a l’Associació, es consideri que poden merèixer aquest títol per llurs mèrits o activitats, o llur ajuda a l’Associació.

Article 9è.
Són drets dels membres fundadors, numeraris i estudiants i col·lectiu  de l’associació:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'associació.
7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10. Formar part dels grups de treball.
11. Posseir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres de l'associació.

Article 10è.
Els membres honoraris de l’associació podran assistir a l’Assemblea amb veu però sense dret a vot.

Article 11è.
Són deures dels membres de l'associació:
1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.
3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.

Article 12è.
Són causes per ser donat de baixa de l'associació:
1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
2. No satisfer les quotes fixades.
3. No complir les obligacions estatutàries.

La baixa haurà de sol·licitar-se per escrit a la Junta Directiva.

 

TÍTOL III.


DEL GOVERN DE L’ASSOCIACIÓ

Article 13è.
Les Assemblees Ordinàries o Extraordinàries de Socis constitueixen l’òrgan suprem de l’Associació, i els seus acords, presos per votació majoritària, seran vàlids mentre no s’oposin als Estatuts o no siguin revocats pel mateix procediment.
El compliment dels seus acords i el funcionament i continuïtat de les activitats socials competeixen a la Junta Directiva, elegida per la pròpia Assemblea a tal efecte.

Article 14è.
L'Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.
d) Acordar la dissolució de l'associació.
e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.
f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de règim interior.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 15è.
Cada any, i durant el primer semestre, se celebrarà Assemblea Ordinària, i el seu objecte serà elegir, quan procedeixi de fer-ho, els membres de la Junta Directiva i aquells altres càrrecs d’elecció general; l’examen i, si és cas, l’aprovació de la Memòria, de l’Estat de Comptes de l’Associació i del Pressupost per a l’exercici següent; i de qualsevol altre assumpte que la Junta Directiva estimi convenient de sotmetre a deliberació.

Article 16è.
Les Assemblees Extraordinàries tindran lloc sempre que la Junta Directiva ho creurà oportú, o bé quan aquesta n’haurà rebut la sol·licitud per escrit d’un deu per cent dels socis amb la qualitat de numeraris, pel cap baix, en la qual sol·licitud s’argumentin els motius o finalitats de la petició.

Article 17è.
L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc que pot ser diferent de la seu social, la data i l'hora de la reunió.
                    
La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació o bé via  mail a l’adreça degudament autoritzada pel soci.
 
Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el secretari o el tresorer. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

El secretari redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i  la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social.


Article 18è.
Les Assemblees Ordinàries i Extraordinàries hauran de ser convocades amb quinze dies d’antelació, i restaran constituïdes en primera convocatòria. S’hi podrà deliberar i prendre els acords pertinents, sempre que hi siguin presents o representats la meitat més u dels membres de l’Associació amb veu i vot.

Si per manca de nombre d’assistents no pogués reunir-se l’Assemblea en primera convocatòria, podrà fer-ho en segona convocatòria trenta minuts més tard de l’hora assenyalada per a la primera, i prendre els acords oportuns, per majoria simple, fos el que fos el nombre d’assistents.

El 10% dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar i, si  ja s'ha convocat l'assemblea, sempre  que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d'aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l'assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament es podran adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 19è.
En l’any que pertoqui renovar parcialment la Junta Directiva, aquesta crearà la Junta Electoral que estarà formada pels membres de la Junta Permanent que no cessin. Aquesta Junta Electoral endegarà el procés electoral, establirà les normes de funcionament i en farà el seguiment fins a la proclamació dels candidats electes. A aquests efectes:


Article 20è.
Els socis, amb facultat d’assistir a les Assemblees amb veu i amb vot, podran delegar per escrit llur representació i vot en qualsevol altre soci que, com a tal, reuneixi les seves mateixes condicions. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.

Article 21è.
Per a les Assemblees Extraordinàries, la Junta Directiva formularà, d’acord amb les motivacions que l’hauran promoguda, una Ordre del Dia, i no s’hi podran tractar més assumptes que els inclosos en aquesta.

Article 22è.
Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

 

TÍTOL IV.


DE LA GESTIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Article 23è.
L’Associació serà regida per una Junta Directiva composta per un President, dos Vicepresidents, un Secretari, un Tresorer i un nombre parell de Vocals, fins a un màxim de setze, tots ells membres de l’Associació, en nom propi o en representació de les persones jurídiques que n’ostenten la condició de socis. La Junta Directiva serà elegida per l’Assemblea Ordinària, a excepció de dos Vocals, que seran nomenats per l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya (AEIC). Un cop constituïda, la Junta Directiva haurà de nomenar, entre els seus membres, els càrrecs abans esmentats. La durada dels càrrecs serà de quatre anys.

Article 24è.
La Junta Directiva es renovarà per meitats, cada dos anys. Cessaran en llurs càrrecs, alternativament, el President, el Vicepresident segon, el Tresorer, el segon Vocal nomenat per l’AEIC i la resta de la segona meitat de Vocals electes, i a la següent renovació ho faran el Vicepresident primer, el Secretari, el primer Vocal nomenat per l’AEIC i la resta de la primera meitat de Vocals electes, i així successivament.

Article 25è.
Un cop elegits els candidats, aquests prendran possessió en la primera Junta Directiva que es celebri, en el curs de la qual es procedirà a designar els càrrecs entre el conjunt dels vocals elegits.

Article 26è.
La Junta Directiva es reunirà sempre que el President la convoqui o que ho sol·liciti el 25% del total dels membres de la Junta. Els acords es prendran per majoria de vots, amb el vot diriment del President.

Article 27è.
La Junta Directiva tindrà cura de l’Administració i Govern de l’Associació i de les convocatòries de les Assemblees Ordinàries i Extraordinàries, i disposarà de les més àmplies facultats per a obrar en tota qüestió i moment en nom de l’Associació, a fi d’assolir la millor consecució dels seus fins.

Article 28è.
La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
-subvencions o altres ajuts
-l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 29.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 29è.
La Junta Directiva disposarà d’una Comissió Permanent, composta per tots els seus càrrecs; és a dir, pel President, pels dos Vicepresidents, pel Secretari i pel Tresorer. Aquesta Comissió s’ocuparà només d’aquelles qüestions que li siguin delegades per la Junta Directiva, i dels assumptes considerats urgents a criteri del President, i haurà de donar compte de les seves decisions a la Junta Directiva, perquè les autoritzi, si s’escau.

Article 30è.
El President, o qui en revesteixi les funcions, tindrà representació oficial, legal i judicial de l’Associació.

Article 31è.
Són deures i atribucions del President:
1r. Vetllar pel compliment dels presents Estatuts i per  l’execució dels acords que es prenguin, tant per l’Assemblea com per la Junta Directiva.
2n. Examinar els comptes d’ingressos i de despeses.
3r. Adoptar, en cas d’urgència, totes aquelles mesures que estimi convenients per a l’Associació, sense perjudici de comunicar-ho a la Junta Directiva.

Article 32è.
Cada Vicepresident tindrà al seu càrrec una àrea d’acció determinada: Museu de la Ciència i de la Tècnica i Patrimoni Industrial.

Article 33è.
La Junta Directiva podrà crear les seccions i comissions que creurà oportunes.

Article 34è.
La Secretaria constituirà el principal òrgan administratiu de l’Associació, i es dedicarà a gestionar tots aquells assumptes que li siguin encomanats.

TÍTOL V.


DELS RECURSOS ECONÒMICS DE L’ASSOCIACIÓ

Article 35è.
Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

  1. Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.
  2. Les subvencions oficials o particulars.
  3. Les donacions, les herències o els llegats.
  4. Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que es puguin obtenir.

Article 36è.
Els recursos ordinaris de l’Associació per a atendre l’acompliment dels seus fins, consistiran en unes aportacions voluntàries, en les quotes anuals i aquells ingressos que es puguin derivar de les activitats de l’Associació.

La quota anual serà ratificada per l’Assemblea Ordinària a proposta de la Junta Directiva.

Article 37è.
L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 38è.
En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a i el tresorer/a.
Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a.

TÍTOL VI.


DE LES DELEGACIONS

Article 39è.
L’Associació podrà crear i fomentar les delegacions territorials que siguin o es creguin convenients a fi de contribuir al desenvolupament dels fins socials.

Article 40è.
A part dels fins generals que figuren a l’article primer dels presents estatuts com a propis de l’Associació, les delegacions tindran com a finalitat específica:

a) Donar suport als Museus integrants del sistema de museus de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya que estigui situat a l’àmbit territorial de la Delegació.
b) Difondre el coneixement dels Museus a fi de poder formar grups de suport del mateix vinculats al territori.
c) Difondre les activitats de l’Associació dins l’àmbit territorial de la Delegació
d) Fomentar el creixement de l’Associació.
e) Realitzar activitats relacionades amb els Museus i amb el patrimoni industrial i tècnic del seu territori.
f) Donar suport a la creació de nous Museus de Ciència i Tècnica.

Article 41è.
Formaran part de la Delegació els socis que així ho desitgin i que tinguin el seu domicili o bé un interès especial dins l’àmbit territorial de la Delegació. Tindran la condició de socis adscrits a la Delegació als afectes que es comprenen en aquest títol sisè dels presents estatuts.

Article 42è.
Per tal de facilitar la gestió, i donada la vinculació de l’AMCTAIC amb l’AEIC (Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya), qui fou la que la va crear l’any 1979, l’àmbit territorial de les Delegacions s’establirà amb el mateix criteri que el de les Demarcacions i Delegació del Col·legi/Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, i que són: Demarcacions de Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona i Delegació del Vallès.

Article 43è.
Les Delegacions estaran representades per un president, que haurà de ser un soci adscrit a la delegació, i que serà nomenat per l’Assemblea General Ordinària a proposta de la Junta Directiva de la AMCTAIC. Aquest president podrà assistir a les reunions que celebri la Junta Directiva de l’Associació per informar puntualment de les activitats de la Delegació, així com per rendir comptes anualment d’acord amb el pressupost.

Article 44è.
La Delegació presentarà a la Junta Directiva de l’Associació el seu pla d’actuació durant el mes d’octubre de cada any. Un cop aprovat elaborarà una proposta raonada de despeses ordinàries que la Junta Directiva incorporarà de la forma que cregui més adient al pressupost ordinari de l’Associació, aplicant en tot cas un criteri de correspondència entre les despeses i els ingressos de la Delegació.TÍTOL VII


RÈGIM DISCIPLINARI

Article 45è.
L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.
La falta de pagament de quotes durant dos anys consecutius, donarà lloc a obertura de expedient per causar baixa a la Associació.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies naturals, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per 2/3 parts dels membres de la Junta Directiva, l’adoptarà aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies naturals.

Contra les sancions per faltes greus i molts greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

TÍTOL VIII.


DE LA REFORMA DELS ESTATUTS

Article 46è.
La reforma dels Estatuts tan sols podrà ser acordada en Assemblea Extraordinària. Els acords seguiran el règim establert en l’article 16è dels presents Estatuts.TÍTOL IX.


DE LA DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Article 47è.
La dissolució només podrà ser acordada en Assemblea Extraordinària convocada amb aquest objecte, a la qual hauran d’assistir socis que sumin els vots de les dues terceres parts del total.
En el supòsit de dissolució de l’entitat es nomenarà una Comissió a l’efecte, composta de tres socis, que seran designats en l’Assemblea Extraordinària esmentada, amb àmplies facultats per a la seva comesa.

Article 48è.
En cas de dissolució, un cop pagats tots els deutes i responsabilitats de l’entitat, el romanent dels béns de l’Associació serà cedit a la Generalitat de Catalunya o a qualsevol altra entitat que tingui fins anàlegs als de l’Associació.


DILIGÈNCIA DE CERTIFICACIÓ: Certifico que aquest és el text dels nous Estatuts de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya, que han estat modificats i adaptats a la Llei 4/2008 de 24 d’abril per acord d’Assemblea General Extraordinària celebrada a Barcelona, amb data 13 de novembre de 2012.

Barcelona, a 13 de novembre de 2012V. i P. El President, Josep Alabern i Valentí
El Secretari, Joan Vega i Castellví

 

AMCTAIC Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya
Rambla d'Ègara 270, 08221 Terrassa - 937 803 787 secretaria@amctaic.org