On som?
Àrea socis

Per accedir als continguts complets del web és necessari ser soci de l'AMCTAIC

Fer-se soci

Descarregar Bases Premis Bonaplata Joves
(800K)

Bases 2018

1. Objecte dels Premis

Els premis Bonaplata per a Joves tenen com a objectiu premiar aquells estudiants que en l’àmbit de les activitats docents reglades, hagin dut a terme treballs:
• Enfocats a la recerca en el camp de la valoració del patrimoni industrial a través de l’estudi, de la rehabilitació, de la difusió o reivindicació d’un territori industrial, d’un lloc industrial, d’una instal·lació industrial tècnica o científica, de bens mobles o de documentacions industrials, tècniques, o científiques.
• Que fomentin les vocacions tècniques i valorin la innovació.

2. Els Premis s’agrupen en tres categories: 

Categoria A:
Premi a l’estudi d’un lloc productiu o tècnic valorant-ne especialment els estudis interdisciplinaris en els que es treballi els aspectes constructius, tècnics, socials i d’entorn físic.

Categoria B:
Premi a un treball de creació tècnica.

Tipus de treballs per a la categoria A
Els treballs han de ser estudis rellevants, centrats en la societat catalana, en els camps següents: 
• arqueologia industrial
• història industrial
• antropologia històrico industrial
• sociologia històrico industrial
• economia històrico industrial

L’objecte dels treballs pot ser:
• Llocs productius: fàbriques, molins, tallers, manufactures, centrals   hidroelèctriques, etc.
• Construccions: ponts, túnels, ports, habitatges obrers, cooperatives de producció o consum, barris i colònies industrials, etc.
• Xarxes tècniques: clavegueram, transports, abastament i distribució d’aigua, gas, electricitat, telègraf, telèfon, etc.
• Estudis historiogràfics sobre documentació original i primària: planimetria tècnicoindustrial, patents d’invenció, permisos d’instal·lació d’indústries, balanços econòmics o memòries i anuaris d’indústries particulars, reglaments i convenis laborals, testimonis personals, etc.
• Objectes tècnics: motors, màquines, aparells, etc.

Tipus de treballs per a la categoria B
• Treball tècnic sobre un aspecte d’un dels museus del Sistema (per exemple, un web, un DVD, etc.).
• Creació d’una innovació.
• Redacció sobre una innovació que ha millorat un producte i que reflecteix una acció de l’enginy humà per millorar la vida de les persones.

3. Els participants i la coordinació

Es participa amb treballs individuals o en equip, que hauran d’estar coordinats per tutors o tutores.

Participants
Equips reduïts de joves (en cap cas superiors a cinc persones) o individuals amb edats compreses entre els 16 i els 18 anys. En el cas que se segueixin estudis reglats corresponents als nivells educatius de 1r i 2n de Batxillerat i de cicles formatius d’ensenyament professional, s’hi pot participar independentment de l’edat que es tingui.

Coordinació i tutoria
Si els membres de l’equip estan matriculats en algun centre d’ensenyament secundari, el nombre màxim de tutors o tutores és de dos professors o professores. Així mateix, si estan integrats en alguna entitat o associació juvenil, poden ser coordinats per un màxim de dues persones que exerceixin les funcions de tutoria.

4. Àmbit especial dels treballs i període de realització

En tots els casos i tipus de treballs, la recerca s’ha d’haver centrat a Catalunya i realitzat –com a màxim– entre l’1 de juliol de 2017 i el 30 de juny de 2018.

5. Premis

Es premiaran els millors treballs tenint en compte les condicions de l’apartat 2, 3 i 4 i l’esforç dels participants amb relació a l’edat i al curs o nivell d’estudis.
Es concediran, un màxim de tres premis que consistiran en una dotació econòmica i un diploma acreditatiu de la entitat organitzadora (Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica). Els premis en metàl·lic estan subjectes a la retenció de l'IRPF corresponent, segons la legislació vigent.

Eventualment, el jurat podrà guardonar els treballs escollits no premiats amb una o més mencions honorífiques, que s’acreditaran per escrit.

6. El jurat

Un jurat elabora el veredicte a partir de l’assessorament d’una comissió avaladora formada per especialistes i docents. La Junta Directiva de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya designa el jurat i la comissió avaladora.
El veredicte és inapel·lable, i el jurat està facultat per declarar deserts alguns premis o per proposar-ne una altra distribució.

7. Lliurament de premis

Tots els autors i autores premiats rebran un diploma acreditatiu, en un acte públic que es farà durant el mes de novembre o desembre de 2018. En el mateix acte es faran públiques les eventuals mencions honorífiques a treballs escollits no premiats.

8. Propietat i devolució dels treballs

Els autors i autores mantenen la propietat dels treballs que presentin a concurs.
El material presentat es podrà retirar a partir del 21 de desembre de 2018. Si en el termini d’un mes a partir d’aquesta data no ha estat recollit, s’entendrà que els concursants hi renuncien i passarà a ser propietat de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya.

9. Presentació i inscripció: format, terminis i lloc

La documentació s’ha de lliurar a la Secretaria Tècnica dels Premis Bonaplata per a Joves de l'AMCTAIC, Rambla d'Ègara, 270, 08221 Terrassa. 
El període de presentació del material és de l'1 al 29 de juny de 2018 a les 14 h.

Els treballs s’han d’acompanyar de la documentació següent:
• Presentació del treball mitjançant una breu comunicació signada per part dels coordinadors o tutors, adreçada a la comissió avaladora, i segellada per l’IES, centre educatiu o entitat juvenil de què es tracti, en la qual s’indiquin els aspectes propis de la tutoria.
• Un exemplar i una còpia del treball (que restarà a la biblioteca del MNACTEC) en forma de memòria explicativa. Orientativament els treballs han de tenir un màxim de 50 fulls DIN A-4 i un mínim de 10, a doble espai i a una sola cara.
• Els treballs en equip hauran d’adjuntar una fotocòpia dels DNI de tots els components.
• Els treballs podran anar acompanyats de material complementari com ara plànols, dibuixos, fotografies, documents, DVD’s, CD’s, etc.
• Un autor o autora del treball, com a responsable de l’equip, ha d’especificar les següents dades: nom i cognoms del/s participant/s, adreça, codi postal, població, telèfon, adreça electrònica , nom del tutor o tutors i centre al que pertany.

 

AMCTAIC Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya
Rambla d'Ègara 270, 08221 Terrassa - 937 803 787 secretaria@amctaic.org